Vedtægter for Haveforeningen Voldly.

§1.   Foreningens navn er H/F Voldly grundlagt den 17. august 1928 og dens hjemsted er Gladsaxe Møllevej 35, 2860 Søborg, Gladsaxe Kommune, matr. nr. 14 i, 14 p, q.

§2.   Formål og virke.

2.1 Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal matr. nr. 14 i, 14 p, q, i, overensstemmelse med de bestemmelser, der er lagt til grund for området i sin helhed og indeholdt i vedtægt for Kolonihaveforbundet for Danmark, og nærværende vedtægt.

2.2 Haveforeningen og dens medlemmer skal være medlemmer af Kolonihaveforbundet for Danmark og IV. kreds. Nærværende bestemmelser er at lyse som byrde på haveforeningens areal med påtaleret for Kolonihaveforbundet for Danmark.

2.3 Foreningen skal gennem sin bestyrelse bl.a. sikre, at bestemmelser som er nedfældet i en på området lagt byplan, lokalplan eller tinglyst deklaration og lignende, vedrørende det samlede haveområde eller enkelte haver, overholdes og respekteres af de i foreningen optagne medlemmer.

2.4 For ethvert medlem gælder, at man under ansvar for de til enhver tid gældende bestemmelser om havens anlæg og be­byggelse er frit stillet i foretagsomhed m.m. 

Man må gøre sig klart, at der er tale om en havelod til kolonihaveformål. 

Der gælder derfor en række bestemmel­ser, som ikke har relation til det almindelige åbne sommer­land.

§3.   Medlemmer.

3.1 Som medlem kan kun optages myndige personer, som samtidig med medlemskabets ikrafttræden lejer en have. Såfremt medlemskabet ophører, er det tidligere medlem forpligtet til omgående at sætte sin have til salg.

3.2 Medlemmet skal have fast og lovlig folkeregisteranmeldt bopæl udenfor havefore­ningen, men inden for Hovedstadsregionen.

Medlemmet skal omgående meddele formand eller kasserer om adresseændring og senest 2 uger efter, at ændringen er sket. Ligeledes skal medlemmet meddele ændring af E-mail adressen inden for 2 uger fra ændringen er sket, såfremt medlemmet er i E-mailordningen.

Medlemmet er forpligtet til straks at opsige sit lejemål ved fraflytning fra Hovedstadsregionen. Såfremt dette ikke sker, skal bestyrelsen fremsende skriftlig opsigelse, almindelig og anbefalet, med opsigelse 14 dage efter opsigelsen er fremkommet. Ved sådanne opsigelser / ophævelser forholdes som angivet i generelle bestemmelser for medlemmers investering i og på lejet havelod og nærværende vedtægts § 7.

3.3 Intet medlem kan optages i foreningen uden bestyrelsens godkendelse. Ved ethvert lejeforhold udstedes en lejekontrakt. Lejekontrakten er den til enhver tid gældende standard lejekontrakt udarbejdet af Kolonihaveforbundet, hvis bestemmelser sammen med nærværende vedtægt er gældende for lejeforholdet. På lejekontrakten kan stå max. to personer. Medlemmet har ret til at overdrage lejemålet til en slægtning i ret op - og nedstigende linje. Medlemmet har ikke ret til at overdrage lejemålet til andre. Lejemålet ophører, når lejer afgår ved døden.

Dog gælder,

at en efterlevende ægtefælle har ret til at fortsætte lejeaftalen, medmindre Haveforeningen har vægtige grunde til at modsætte sig dette.

at en person, med hvem afdøde har levet i ægteskabslignende forhold i mindst 2 år forud for dødsfaldet, har samme ret, under forudsætning af,

At samlivet bestod på samme folkeregisteradresse ved dødsfaldet.

Ret til at fortsætte lejemålet gælder ikke en efterlevende samlever, der har lejet en anden have i foreningen.

at en myndig slægtning i op- og nedstigende linje har ret til at få overdraget lejemålet, hvis pågældende efter bestyrelsens vurdering har deltaget aktivt i pasning og vedligeholdelse af haven og kolonihavehuset. Ovenstående gælder også særbørn af først afdøde ægtefælle hvis længstlevende sidder i uskiftet bo. Der skal inden overdragelsen ske vurdering af kolonihavehuset i overensstemmelse med Kolonihaveforbundets vurderingsregler.

Bestyrelsen afgør alene, om de ovenfor anførte betingelser er opfyldt.

Ved enhver overdragelse af lejemål kan bestyrelsen kræve ulovlige forhold på havelodden lovliggjort.

3.4 Hvert medlem og dennes ægtefælle/samlever kan kun erhverve 1 (een) have og kan ikke samtidig være medlem af en anden haveforening under Kolonihaveforbundet for Danmark.

Man kan dog stå opført på expetanceliste i andre haveforeninger.

3.5 Bestyrelsen har oprettet en expetanceliste for de personer, som ønsker at erhverve have i H/F Voldly. Ved optagelse på expetancelisten, der kun kan ske ved personlig henvendelse i kontorets åbningstid, erlægges et gebyr fastsat af generalforsamlingen. H/F Voldly registrerer navn og adresse, samt påfører dato og årstal for ansøgningen. Expetancelisten kan maksimalt indeholde 25 ansøgere.

Når en have bliver ledig tilbydes den først haveforeningens medlemmer ved ophæng i udhængsskabet på klubhuset og skal være opslået i 8 dage, i tilfælde af flere henvendelser sælges haven til medlemmet med højeste anciennitet. Derefter indkaldes telefonisk, og tilbydes den ansøger, der står øverst på expetancelisten og så fremdeles. Har en ansøger sagt nej tak til tilbudte huse tre gange, bliver ansøgeren automatisk placeret som den sidste på expetancelisten.

Hvis et medlem køber en sådan have, skal medlemmet stille sin egen have til salg på de til enhver tid gældende betingelser. Det er en forudsætning, for erhvervelse af en sådan have, at medlemmet forinden har været medlem af H/F Voldly i mindst 2 år.

Ønsker et medlem at erhverve en anden have uden for sæsonen, skal bestyrelsen skriftligt underrettes om dette, og et tilbud gives til pågældende medlem, når en have bliver ledig. Hvis et medlem køber en sådan have, skal medlemmet stille sin egen have til salg på de til enhver tid gældende betingelser. Det er en forudsætning, for erhvervelse af en sådan have, at medlemmet forinden har været medlem af H/F Voldly i mindst 2 år.

Expetancelisten er fremlagt i kontortiden. Personer der er optaget på expetancelisten skal hvert år, den anden tirsdag i maj, bekræfte, personligt eller skriftligt, at de stadig ønsker at stå der. Samtidigt erlægges et gebyr fastsat af generalforsamlingen. Hvis dette ikke overholdes bliver man slettet af listen.

3.6 Kommunikation og udsendelse af haveleje og vandafregning til medlemmerne kan, når det skal være skriftligt, foregå via e-mail, såfremt det enkelte medlem skriftligt har givet tilsagn herom til bestyrelsen. Det enkelte medlem kan til hver en tid skriftligt annullere dette tilsagn. Dette gælder også eksempelvis det i disse vedtægter § 9.2 omhandlede referat samt § 9.4 omhandlede indkaldelser.

Bestyrelsen beslutter suverænt, hvornår det vil være hensigtsmæssigt at sende pr. e-mail eller ordinær postforsendelse (i sæsonen i haveloddets postkasse).

Ligeledes vil kontakt fra medlemmerne til bestyrelsen via e-mail blive betragtet på samme måde som traditionelt brev.

§4.   Optagelsesgebyr og hæftelse.

4.1 I forbindelse med optagelse som medlem erlægges et gebyr fastsat af generalforsamlingen, dette gebyr tilbagebetales ikke ved udtræden af foreningen.

4.2 Medlemmerne hæfter solidarisk for foreningens indgåede gældsforpligtelser, således som disse til enhver tid kan udledes af foreningens regnskabs-aflæggelse overfor medlemmerne.

§5.   Lejeafgift til foreningen.

5.1 Lejeafgiften for det enkelte havelod fastsættes af foreningens generalforsamling ud fra de budgetter m.m., som af foreningens bestyrelse er forelagt generalforsamlingen til godkendelse. Generalforsamlingen kan endvidere fastsætte engangsbeløb til arbejder i foreningen, såsom kloak, vandlednings-nedlæggelse, el-opsætning og lign. Generalforsamlingen fastsætter kvartalsvist beløb til opsparing til kloakering. Ved hussalg refunderes det opsparede beløb til sælger, køber indbetaler tilsvarende beløb til fortsættelse af opsparing. Et sådant engangsbeløb er pligtig ydelse i lejeforholdet.

5.2 . Betaling anses for rettidig, når den erlægges senest 3. hverdag efter forfaldsdagen, eller når denne hverdag er en lørdag den følgende hverdag. Forfalder, leje eller anden pligtig pengeydelse tilbetaling på en helligdag, en lørdag eller på grundlovsdag, udskydes forfaldsdagen til den følgende.

Bestyrelsen anviser betalingsmåde for haveleje og vandafregning, forfaldsdag er den 1. i måneden.

Lejen betales kvartalsvis forud, 1/1 – 1/4 – 1/7 samt 1/10.

Bestyrelsen kan give et medlem henstand, hvis han/hun på grund af sygdom og lign. ønsker udsættelse med betalingen.

Anmodning herom må ske skriftligt til bestyrelsen, adresseret til kassereren, inden betalingsfristens udløb.

Henstand kan dog ikke gives ud over 2 måneder..

5.3 Er lejen eller anden pligtig pengeydelse ikke betalt rettidigt, kan foreningen kræve et gebyr på 100 kr. + tillæg af 2 % af det skyldige beløb ud over 1.000 kr. for hver forsinket indbetaling.

Vandafregning sker 1. februar på selvstændig skrivelse og er en pligtig pengeydelse i forhold til lejemålet.

5.4 Såfremt leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, kan forholdes som angivet i nærværende vedtægts § 7.

5.5 Foreningen er berettiget til for ethvert krav mod et medlem at søge sig fyldestgjort i den for vedkommende medlems havelod værende bebyggelse, beplantning m.v., forud for alle andre kreditorer. Nærværende bestemmelse er at lyse pantstiftende.  

§ 6.   Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af det lejede.

6.1 Generalforsamlingen fastsætter ordensbestemmelser m. m. som skal være gældende inden for området, og som foreningen gennem sin bestyrelse skal forvalte og administrere.

6.2 Bestyrelsen er berettiget til at fastsætte supplerende bestemmelser, som i givet fald skal godkendes på førstkommende generalforsamling.

6.3 Medlemmet er pligtig at holde sig alle bestemmelser efterrettelig, som foreningens generalforsamling, bestyrelse eller offentlige myndigheder pålægger området, ligesom medlemmet er pligtig at overholde de i lejekontrakten vedrørende haven indeholdte bestemmelser. Ved overtrædelse af disse bestemmelser kan der ske ophævelse af lejemålet, jfr. nærværende vedtægts § 7.

6.4 Ved ophævelse af lejemål i henhold til denne vedtægts § 6 er medlemmet berettiget til, senest 8 dage efter modtagelse af ophævelse, skriftligt at forlange spørgsmålet endeligt afgjort på en generalforsamling / ekstraordinær generalforsamling.

6.5 Før noget byggeri på den enkelte havelod påbegyndes, skal der til behandling af byggeandragender, til bestyrelsen fremsendes tegninger med angivelse af de enkeltheder, der er nødvendige, for at haveforeningens bestyrelse kan forvisse sig om, at bestemmelserne i deklarationen, samt det til enhver tid gældende bygningsreglement er overholdt.

§ 7.   Opsigelse eller ophævelse af lejemål.

7.1 Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejeaftale, hvis leje eller anden pligtig pengey­delse ikke er betalt rettidigt, og medlemmet ikke har betalt restancen senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav er afsendt eller fremsat, f.eks. i skrivelse overbragt af bestyrelsen på haveloddens adresse.

Det er en forudsætning for ophævelse af lejeaftalen, at fore­ningens påkrav er afgivet efter sidste rettidige betalingsdag, og det skal udtrykkelig angives, at lejemålet bliver ophævet, hvis restancen ikke er betalt inden udløbet af den meddelte frist.

7.2 Foreningens bestyrelse er berettiget til at foretage ophævelse af den indgåede lejeaftale, såfremt medlemmet overlader brugen af havelodden til en anden og trods foreningens indsigelse fortsætter dermed, eller såfremt brugeren af en havelod eller dennes husstand i gøren og laden er til væsentlig gene og ulempe for foreningen og dermed dens øvrige medlemmer.

7.3 Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejeaftale, hvis medlemmet i væsentlig grad misrøgter den lejede havelod eller groft tilsidesætter bestemmelser pålagt området ude fra, eller på tilsvarende måde tilsidesætter foreningens til enhver tid gældende vedtægter og ordensbestemmelser.

Grov tilsidesættelse af bestemmelser pålagt området udefra er f.eks. overtrædelse af forbudet om benyttelse af koloni­havehuset til helårsbeboelse.

7.4 Når lejeretten til en havelod er opsagt eller ophævet, kan det udtrædende medlem frit medtage bebyggelse inklusiv fundering og indbo.

Fjernelse skal dog foretages på en sådan måde, at havens anlæg såvel som det kollektive foreningsanlæg ikke påføres skade.

7.5 Hvis bebyggelsen opfylder gældende forskrifter, har det udtrædende medlem ret til at sælge bebyggelsen til den, foreningen godkender til at indtræde i lejeaftalen. Denne ret er dog betinget af en forudgående vurdering og værdian­sættelse af det, som kan indgå i salget.

Salg kan ikke betinges af forpligtelse for køber til samtidig køb af indbo og redskaber.

7.6 Salg kan ikke finde sted uden foreningens direkte medvirken.

7.7 Har medlemmet ikke inden 4 uger efter lejemålets op­sigelse eller ophævelse bortfjernet eller solgt den på havelod­den opførte bebyggelse, eller er salg sket i strid med gældende overdragelsesregler, jfr. Forbundsvedtægtens § 7 pkt. 6, kan medlemmet uden yderligere varsel udsættes af den lejede havelod ved en umiddelbar fogedforretning. Bestyrel­sen be­stemmer herefter hvem der skal overtage have og bebyggelse samt vilkår for over­dragel­sen ifølge godkendte vurderings­regler.

Hvis bebyggelsen ikke kan sælges i henhold til vur­derin­gen, er bestyrelsen berettiget til at sælge bedst muligt, evt. ved auktion.

Foreningen er berettiget til for ethvert krav mod et medlem at søge sig fyldestgjort i den på havelodden opførte bebyggelse, beplantning m.v., forud for andre kredi­torer. 

Ved afregning til medlemmet kan bestyrelsen fratrække enhver udgift forbundet med medlemskabets og lejemålets afvikling, herunder advokatomkost­ninger, rets­gebyrer, le­jeres­tan­ce m.m.

Når opsigelse eller ophævelse af et medlemskab med til­hørende lejeafta­le har fundet sted, er pågældende pligtig at betale fore­ningen leje og andre ydelser vedrørende havelod­den, indtil denne er fraflyttet og ryddeliggjort, ligesom medlemmet har pligt til at vedligeholde haven i samme periode.

7.8 Bestyrelsen påtager sig intet ansvar over for indtrædende medlemmer, hvis et udtrædende medlem bevidst eller ubevidst har fortiet forhold om pantsætning af den bebyggelse m.v., der overdrages.

7.9 Et medlem har ikke ret til at overdrage lejemålet til andre.

7.10 Afgår et medlem ved døden, er såvel foreningen som dødsboet berettiget til at opsige lejeaftalen med det for medlemmet gældende opsigelsesvarsel på 3 måneder til den 1ste i en måned.

7.11 Når en have skal sælges, vurderes den af et vurderingsudvalg, for at få en så ensartet vurdering som muligt. Vurderingsudvalget skal komme fra en anden haveforening under Kreds 4. Vurderingshonorar fastsættes af den generalforsamling, hvor vurderingsudvalget er nedsat. Vurderingen følger kalenderåret. Salgsprisen kan maksimalt udgøre vurderingsprisen.

7.12 Ved salg erlægges der et af generalforsamlingen fastsat administrationsgebyr, dette gebyr betales af sælger.

§ 8.   Pligtarbejde / Fælles arbejde.

8.1 Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren- og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der ifølge kontrakten hører til området, samt vedligeholdelse af foreningens fællesfaciliteter. Medlemmet har desuden pligt til at holde sin del af vejen uden for egen have.

8.2 Bestyrelsen kan skriftligt indkalde medlemmerne til pligtarbejde/fællesarbejde til ren- og vedligeholdelse af veje, stier, andre arealer og foreningens fællesfaciliteter, som det påhviler foreningen at ren- og vedligeholde.

Medlemmerne har, i perioden 1. april til 30. september, pligt til at møde på det, af bestyrelsen, anførte tidspunkt og sted for at udføre det af bestyrelsen anviste pligt – og fællesarbejde.

Udebliver et medlem fra pligtarbejdet/fællesarbejdet skal bestyrelsen pålægge medlemmet at betale en bod, der er vedtaget af generalforsamlingen (jf. prisliste). Boden kan nedsættes (jf. prisliste), såfremt medlemmet giver møde på førstkommende ugedag og klokkeslæt, hvortil medlemmet var tilsagt og udfører det medlemmet af bestyrelsen pålagte arbejde.

( Til tydeliggørelse af denne bestemmelse kan som eksempel nævnes, at dersom et medlem er indkaldt til mandag den 5. maj 2003 kl. 18.00-20.00 og medlemmet ikke møder, har medlemmet mulighed for at møde mandag den 12. maj 2003 kl. 18.00-20.00).

Boden er pligtig ydelse i lejeforhold og reglerne i vedtægternes § 5 og § 7 finder derfor anvendelse.

8.3 Medlemmer over 75 år, kan - hvis de ønsker det - blive fritaget for pligtarbejde, vederlagsfrit.

§ 9.   Generalforsamlingen.

9.1   Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

9.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning og med en dagsorden, der i det mindste skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Beretning.

4. Årsregnskab med evt. revisionsberetning.

5. Indkomne forslag.

6. Godkendelse af budget.

7. Valg af formand / kasserer / næstformand.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

9. Valg af Vurderingsudvalg 2 personer vælges for 2 år, 1 i lige og 1 i ulige år, + 1 suppleant for et år.

10. Valg af bilagskontrollører og suppleanter.

11. Vandudvalg. (2 personer vælges for en 2-årig periode, 1 i lige og 1 i ulige år, + 1 suppleant for et år).

12. Ordensudvalg. (4 personer + 1 suppleant, alle for et år).

13. Festudvalg. (5 personer + 1 suppleant, alle for et år).

Referat af generalforsamlingen vil blive lagt i haveloddets postkasse senest 1 måned efter afholdt generalforsamling. Uden for sæsonen sendes det til vinteradressen.

9.3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamlingen eller et flertal af bestyrelsens medlemmer, eller når 1/4 af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt krav herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.

Bestyrel­sen er i så fald pligtig at indkalde til generalfor­sam­ling inden 3 uger fra begæringens modtagelse. Beslutning på en ekstraordi­nær ge­neralforsamling kan kun tages, hvis mindst 4/5 af de medlemmer, der har begæret generalforsam­lingen, er til stede.

9.4 Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrel­sen med mindst 14 dages varsel. Ekstraordinær generalforsam­ling indkaldes med mindst 8 dages varsel.

9.5 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 01.03 efter regnskabsårets udløb.”

9.6. Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem og dennes myndige husstand.

9.7. Hvert havelod har to stemmer.

9.8. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Ved genvalg til bestyrelse/udvalg, af et medlem der er fraværende, men villig til at modtage valg, skal dette foreligge skriftligt.

9.9. Beslutninger på en generalforsamling træffes af de mødte stemmeberettigede ved simpelt flertal - medmindre der skal stemmes om,

                                            ./.                   Vedtægtsændring

                                            ./.                   Optagelse af kollektive lån

                                            ./.                   Ekstraordinære indskud

                                            ./.                   Haveforeningens opløsning

hvor det kræves, at mindst 2/3 af medlemmerne er mødt, og 2/3 af de afgivne stemmer går ind herfor. Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men 2/3 af de afgivne stemmer har stemt for forslaget, indkaldes til en ny ge­neralforsamling, som uanset antallet af fremmødte, kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer.

9.10 Referat fra generalforsamlinger underskrives af dirigenten, referent samt foreningens formand.

§ 10.   Bestyrelsen.

10.1. Til at varetage den daglige ledelse af foreningen og til udførelse af generalforsamlingens beslutninger, vælger generalforsamlingen en bestyrelse.

 10.2. Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges for en 2 års periode. Formand, kasserer og næstformand vælges særskilt, henholdsvis i lige og ulige år. 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år, medens 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.

For at vælges til formand, kasserer eller næstformand skal man have været medlem af haveforeningen i mindst 2 år.

10.3. Generalforsamlingen vælger suppleanter efter behov. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges 1 tillidsrepræsentant fra hver have. Undtaget er valg til udvalg under bestyrelsen. Bestyrelses- og suppleantvalg er henholdsvis 2- og 1 årige. Genvalg kan finde sted.

Såfremt formanden eller kassereren afgår indenfor sin valgperiode, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for nyvalg, såfremt fratræden ikke sker umiddelbart før en ordinær generalforsamling.

10.4. Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder før valgperiodens udløb, indtræder 1.suppleanten i bestyrelsen - dog kun for tiden indtil næste generalforsamlings afholdelse.

Kan bestyrelsen, i tilfælde af et eller flere medlemmers fratræden på en og samme gang, ikke suppleres op gennem antallet af valgte suppleanter, indkaldes til ny generalforsamlings afholdelse med suppleringsvalg for øje.

Suppleringsvalg af denne karakter gælder dog kun for resten af de fratrådtes valgperiode.

10.5. I en af bestyrelsen udarbejdet forretningsorden, fastlægger bestyrelsen selv grundlaget for sit virke m.m., ligesom denne skal indeholde bestemmelser afledt af vedtægtens § 9.

10.6. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af en sag, hvori en med denne nært beslægtet person er impliceret, eller på anden måde er personlig interesseret.

10.7 Der føres protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Protokollen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i møderne.

10.8 Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden så ofte, anledning skønnes at foreligge, eller når blot et medlem af bestyrelsen måtte begære det.

10.9 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen afgør mulige tvivlsspørgsmål mellem medlemmerne.

10.10 Udebliver et bestyrelsesmedlem, uden anmeldt og gyldig grund fra 3 på hinanden følgende møder, udgår vedkommende af bestyrelsen, og 1. suppleanten indkaldes, jfr. pkt. 10.4.

10.11 Kassereren indsætter alle indkomne penge i pengeinstitut, og den kontante beholdning må ikke overstige det af bestyrelsen fastsatte beløb. Kassereren kan kautionsforsikres, og forsikringens omfang bestemmes af bestyrelsen. Præmien betales af foreningen.

10.12 Der udbetales pr. mdr. et tilskud til internet til alle i bestyrelsen. Telefon pr. kvartal – kasserer og næstformand. Havens telefon betales af driften. Kørselsgodtgørelse udbetales ved ekstraordinær kørsel pr. km. Godkendes på generalforsamlingen efter prisliste.

10.13 Hvis et medlem stiller skriftlige spørgsmål eller klager til bestyrelsen, skal medlemmet have skriftligt svar efter førstkommende bestyrelsesmøde.

§ 11.   Tegningsret.

11.1 I forhold udadtil tegnes foreningen af formand og kasserer.

§ 12.   Regnskab og bilagskontrol.

12.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Årsregnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og før offentliggørelse være underskrevet af de valgte bilagskontrollører i sin helhed.

12.2 For en 2 års periode vælger generalforsamlingen 2 bilagskontrollører, 1 på lige år, 1 på ulige år og for 1 år 2 bilagskontrollørsuppleanter. Det påhviler de valgte bilagskontrollører at revidere foreningens årsregnskab samt føre protokol over de bemærkninger, revisionsarbejdet giver anledning til.

12.3 Årsregnskabets indhold skal være i overensstemmelse med den foretagne bogføring og tilstedeværende bilag. Bilagskontrollørerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

§ 13.   Foreningens opløsning.

13.1 Hvis gyldig beslutning om foreningens opløsning træffes, og dette alene skyldes, at foreningens virke overføres til andet haveområde, skal foreningens formue overføres til den forening, som viderefører det nye haveområde med samme forpligtelser over for den opløste forenings med­lemmer.

13.2 Skyldes foreningens opløsning, at foreningen helt ophører med at drive kolonihave, udpeges 2 likvidatorer. Evt. formue ved likvidationens afslutning udbetales til de medlemmer, der er registreret som medlemmer på dette tidspunkt.

13.3 Foreningen kan ikke opløses, så længe kontrakten med Kolonihaveforbundet for Danmark og Kolonihaveforbundets IV. kreds er løbende.

Således ændret på foreningens ekstraordinær generalforsamling, den 6. oktober 2018

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com