26. september 2016

Kære Kolonister

Nedgravning af vandledning til fælleshus, køkken og toiletbygning er udsat da de tilbud vi har modtaget er for dyre. Samtidig har vi modtaget et forslag om helårsvand til alle haver. I løbet af vinterhalvåret vil vi indhente tilbud til etablering af helårsvand i haveforeningen som vil blive sat til afstemning på den ordinære generalforsamling 2017.

Reparation af Irisvej forventes her i efteråret, hvor "puklen" vil blive fjernet og vejen planeret. Der mangles bare det sidste tilbud på reparationen.

I sidste nyhedsbrev kunne vi læse at kloakering kan have lange udsigter bla. andet pga. lejeaftale mellem Kolonihaveforbundet og Gladsaxe Kommune og hvem der skal betale for kloakeringen. Bestyrelsen har ikke modtaget yderligere information vedr. kloakering.

Bestyrelsen har en del sager som Kolonihaveforbundet hjælper os med, disse sager forventer vi en afklaring på i løbet af vinterhalvåret, hvorefter vi vil informere medlemmerne.

Det er desværre ikke lykkedes med af få Nets (PBS) til indbetaling af haveleje, de bliver ved med at komme med nye tiltag og ændringer. Indbetaling af haveleje er delt ud i postkasser med en forlænget betalingsfrist.

Haveleje skal overføres til haveforeningens konto senest den 10. oktober 2016. Kontonr. fremgår af Faktura. Husk at skrive havenr. på indbetalingen.

Renovation:

Sidste haveaffald:                      lørdag den 22. oktober

Sidste storskrald:                       lørdag den 15. oktober

Sidste dagrenovation:              søndag den 6. november

Lukning af vand:

Der lukkes for vandet den første lørdag i november. lørdag den 5. november 2016

Husk Tro Og Love erklæring, sidste frist er onsdag den 28. september.

Kontoret har åbent den 19. oktober 2016 mellem kl. 18,00 og kl. 19,00

Mvh.

Bestyrelsen


 

Orientering.

Møde med Kolonihaveforbundet torsdag den 7- juli 2016

Deltagere: Formand Per, Kasserer Per, Næstformand Birger, Kolonihaveforbundet Preben og Kolonihaveforbundet Ditte

Ditte kontakter Letbanen med henblik på at få mere information til bestyrelsen, så de kan informere medlemmerne. Endvidere skal det undersøges om Letbanen evt. vil købe de huse, som sættes til salg i perioden, da de ellers kan være svære at komme af med. Husene sælges så videre senere hen.

-          I forbindelse med kontaktforhandlingerne med Gladsaxe Kommune vil Kolonihaveforbundet gøre kommunen opmærksom på de problemstillinger, som opstår i Voldly som følge af Letbanen (støj, lejeregulering for reduceret areal, bebyggelse og bebyggelsesprocent på de havelodder som nu bliver mindre).

-          I forbindelse med kontraktforhandlingerne med Gladsaxe Kommune gør vi kommunen opmærksom på Voldlys problemer med vandafledning. De ligger nærmest i en sø og der er intet drænsystem.

Svar fra Letbanen.

Jeg (Ditte) har nu talt med projektlederen i Metroselskabet/Letbanen, som hedder Michael Pehrsson.  

Han fortalte, at der ikke har været så meget information endnu, fordi projektet jo blev lidt forsinket af, at Folketinget pludselig ville nedlægge det hele.  

Deres overordnede tidsplan er følgende:

-          Nu: Diverse opmålinger som skal bruges til tegninger mv.

-          Efterår 2016: I bliver indkaldt til et infomøde

-          Forår 2017: Besigtigelsesforretninger i de enkelte haver

-          Formentlig efterår 2018: Ekspropriation af de berørte haver (som de ikke ved hvem er endnu) 

Jeg aftalte i øvrigt med ham, at han sender mig materiale vedr. projektet og om de foreninger, som er berørt (for det bliver andre end jer), og så vil han i øvrigt indkalde til en slags samarbejdsforum på tværs af foreninger og kredse, hvor vi kan håndtere de mere generelle problemstillinger.  

I hører nærmere, når jeg hører nærmere.

Med venlig hilsen

Med venlig hilsen

Ditte Jensen

Direktør, cand.jur.

Kolonihaveforbundet

Frederikssundsvej 304 A

2700 Brønshøj

Mail fra Kredsen.

Hej Alle


Nedenfor kan I læse en mail afsendt fra Kolonihaveforbundet til Gladsaxe Kommune, som en opfølgning oven på forhandlings mødet om punkterne 9.3 og 9.4 i lejekontrakten.

Efter mødet ville Kommunen kigge på finanseringen, herunder om de kunne stiller garanti, men de ville ikke sige noget om hvad slut produktet eventuelt kunne blive.

Under mødet blev der også snakket om at lave en kontrakt for Voldly og 4. juli som har et projekt klar, men det var der ikke stemning for fra kommunens side. Så de 2 foreninger må vente på den store kontrakt for alle.

Som Ditte skriver, så er kontrakten der forhandles om en "civilretlig" kontrakt og er som sådan lige ud af landevejen. Det der gør det hele mere tricky er § 9.3 og 9.4 - for de er lige pludselig et myndighedskrav i kontrakten, og det her her kommunen vil vælte kloakeringspligten over på jer foreninger.

Grundet den forestående sommerferie og andre planlagte opgaver hos Jesper i Gladsaxe Kommune, vil der ikke blive arbejdet videre på kontrakten førend tidligst til oktober 2016.
---
Med venlig hilsen

Tom Atkins
Kredsformand
Kolonihaveforbundet, Hovedstaden Midt
Hf. Samvirke 1A
2860 Søborg
________________________________________

Afsender: Ditte Jensen - Kolonihaveforbundet <
dj [AT] kolonihave [DOT] dk>
Modtager: Jesper Graff
Cc: Hovedstaden Midt <
kreds4 [AT] kolonihaver-kreds4 [DOT] dk>Kære Jesper

Hermed lidt skriveri omkring kloakering.. Du må endelig råbe op, hvis du ønsker yderligere:

_NÅR DER IKKE FORELIGGER ET MYNDIGHEDSKRAV: _

Kloakering kan ikke pålægges lejerne i en privatretlig aftale. Lejekontrakten kan højst kræve, at lejerne opfylder gældende lovgivning på området - hvilket kan være andet end kloakering. Hvis man ønsker at stille krav om kloakering i lejekontrakten, så må udlejer selv sørge for at stille det til rådighed - mod behørig stigning i huslejen.

_NÅR DER FORELIGGER ET MYNDIGHEDSKRAV: _

Der er ingen tvivl om, at det er en grundejerpligt at betale for kloakering, hvis der foreligger et myndighedskrav. Grundejer kan naturligvis vælte betalingspligten over på lejerne. Problemet er, at kolonihaveforeninger ikke på samme måde som f.eks. parcelhusforeninger eller andelsboligforeninger kan optage lån i en bank, da de ikke selv ejer jorden, og da de ikke har noget at stille til sikkerhed for lånet. De enkelte lejere er typisk heller ikke i en økonomisk situation, hvor det er muligt for dem at optage lån til kloakering.

Derfor er der i andre kommuner tradition for, at kommunen financierer kloakeringen via lejestigninger over flere år.

For så vidt angår tilslutningsbidraget, er det i andre kommuner efterhånden normalt, at vandforsyningen udnytter deres hjemmel til ikke at opkræve standardtilslutningsbidrag, men alene faktiske omkostninger.


Ved stillingtagen til et finansieringsforslag bør kommunen huske følgende:

 -          Lejerne betaler på denne måde for en forbedring af kommunens arealer

 -          Kloakering er den grønneste løsning

 -          Kloakering er det eneste, der kommer ulovlige løsninger effektivt til livs (og som dermed sparer kommunen for et unødigt ressourceforbrug i form af tilsyn og pålæg).

For så vidt angår lånerammen, så har kommuner, så vidt jeg er orienteret, automatisk låneadgang til investeringsudgifter vedrørende kommunale forsyningsvirksomheder, da forsyningsvirksomhederne forudsættes at hvile i sig selv, således at udgifterne hertil over en periode dækkes af betaling fra brugerne. Låneadgangen er således begrundet i, at forsyningsområdet er brugerfinansieret, og derfor i princippet udgiftsneutralt for kommunerne.

_Løsninger andre steder_

For at mindske forureningen af grundvandet og forbedre den hygiejniske vandkvalitet i søer og vandløb besluttede ÅRHUS KOMMUNE at kolonihaverne i Århus skulle kloakeres. Der er tale om spildevandskloakering, da regnvand fortsat afledes ved nedsivning.

Af de godt 3700 kolonihaver i Århus er der over 3000, som ikke har en godkendt løsning på spildevandsafledningen. Forureningsbelastningen fra kolonihaverne blev ikke vurderet til at være miljømæssig acceptabel i relation til forurening af vandløb og grundvand.

I Århus Kommune startede drøftelserne om kloakering i 2008, hvor kommunen af miljømæssige årsager indarbejdede kloakering af kolonihaver i deres spildevandsplan. Begrundelsen for dette findes i et notat fra 15. maj 2008. Da spildevandsplanen var vedtaget, opstod der i Århus Kommune diskussion om financieringen af kloakeringen. Også her var Kommunens Tekniske udvalg imod Århus Kommunes medfinansiering eller kommunal långivning af kloakering af kolonihaver. Teknisk udvalg foreslog i stedet, at kolonihaveforeningerne optager lån, eller at den enkelte lejer optager lån.

Byrådet var dog ikke enige, og i 2013 vedtog byrådet, at kloakeringen af kommunalt ejede kolonihaveområder skal finansieres af Århus Kommune og at tilbagebetaling skal ske via forhøjelse af areallejen. Selve anlægsarbejdet fordeltes over 10 år. Århus Vand lægger vandledning til matrikelskel og opkræver tilslutningsbidrag herfor. Som følge af at kolonihaver kun må benyttes halvdelen af året fastlægges tilslutningsbidraget ifølge betalingsvedtægten for Århus Vand til halvdelen af standardbidraget - dog ikke lavere end de faktiske omkostninger.

Areallejestigningen beregnes med udgangspunkt i, at anlægsinvesteringen tilbagebetales over 30 år med en forrentning, der svarer til kommunens interne rente som annuitetslån. Dertil lægges bidrag til købsmomsordningen på 8,1 %.

ESBJERG KOMMUNE har ca. 600 kolonihaver. Her blev der afsat 10,8 millioner til kloakering over 4 år (ca. 3 mio. kr. om året). Udgiften blev finansieret over 8,5 år via lejeforhøjelser i kolonihaverne. Udgiften bliver tilbagebetalt som afdrag på kommunens anlægsomkostninger. Hvis kloakeringen bliver billigere end forventet, sættes afviklingsbeløbet ned. Bliver kloakeringen dyrere end forventet, forlænges tilbagebetalingsperioden. Beløbet bliver først opkrævet, når arbejdet er udført. Havelejerne skal selv sørge for at føre stik ind i husene. Dette arbejde fik de en frist på 1 år efter kloakeringen til at sørge for, hvis der er afløb under nogen som helst form i kolonihavehuset.

Yderligere oplysninger kan findes på de respektive kommuners hjemmeside.

Med venlig hilsen

Ditte Jensen

Direktør, cand.jur.

Kolonihaveforbundet

Frederikssundsvej 304 A

2700 Brønshøj

http://www.kolonihave.dk

Mvh.

Bestyrelsen

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com